Rosis Dokumente

2020                                                         2021

Ahmad Ibrahimi

Sajeed Rahimi

Shekiba Gholami

Sohrab Saedi

Besmeta Tjik